Kinderopvang Heyendael


Convenant Kwaliteit Kinderopvang

De kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk in Nederland moet goed geregeld zijn. Dat is in de eerste plaats nodig voor kinderen en hun opvoeders; voor kinderen is dit een zeer bepalende ontwikkelingsfase in hun leven. Maar ook de aanbieders van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk hebben baat bij goede regels: die geven duidelijkheid en bevorderen eerlijke onderlinge concurrentie. Regels moeten wel flexibel genoeg zijn om verantwoord te kunnen ondernemen. Goede kwaliteitsregels hebben tenslotte een groot maatschappelijk belang.
De afspraken in dit convenant zijn basiseisen voor kwaliteit; het staat individuele aanbieders vrij hierin verder te gaan. De centrale vraag in de afspraken is: Wat vinden wij als branche verantwoorde kinderopvang en verantwoord peuterspeelzaalwerk? Daarbij staan de ontwikkelingsmogelijkheden, de veiligheid en de gezondheid van het kind voorop. Het convenant regelt zaken als: aantal kinderen per pedagogisch medewerker, huisvesting, omvang van de groep, medezeggenschap, veiligheid, gezondheid en informatie aan ouders. Daarmee wordt ook de maatschappelijke rol in het integraal jeugdbeleid aangegeven.
Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden; sinds augustus 2010 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deze wet stelt voorwaarden aan kinderopvang en peuterspeelzalen en regelt de kwaliteit in algemene termen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt aan de hand van dit convenant kwaliteitseisen vast in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en een Ministeriële Regeling, welke naast de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen het wettelijk kader vormt voor de eisen voor kinderopvang. Naast de kwaliteitseisen die vanuit het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen worden overgenomen in wet- en regelgeving, gelden ook eisen uit de overige wet- en regelgeving1 en de voor de betreffende organisatie geldende cao-afspraken.
Het streven van het kabinet naar harmonisatie van de wet- en regelgeving voor de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, wordt door convenantpartijen gedeeld. Beide voorzieningen leveren immers soortgelijke diensten aan dezelfde groep kinderen. Convenantpartijen beogen gelijkwaardige eisen voor peuterspeelzalen en kinderopvang. Dit convenant vormt hierin een volgende stap. Er zullen in het vervolg geen twee convenanten meer naast elkaar bestaan.
In dit convenant zijn kwaliteitsafspraken vastgelegd voor alle vormen van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Door onder andere het introduceren van het vierogenprincipe in het peuterspeelzaalwerk wordt de harmonisatie van de kwaliteitsafspraken door convenantpartijen daarnaast voortgezet. Convenantpartijen zien dit convenant als het fundament voor de verdere professionalisering van de branche die ze de komende jaren stapsgewijs met elkaar willen bereiken.

Meer lezen: Convenant kwaliteit