Kinderopvang Heyendael


Veiligheid en gezondheid

Beleidsplan veiligheid en gezondheid
Met behulp van het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kinderopvang Heyendael wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018

Beleidsplan veiligheid en gezondheid.
Bijlage 1 Beleidsplan Veiligheid en gezondheid kleine risico's.

Risico inventarisatie en protocollen
Jaarlijks voeren wij twee risico-inventarisaties uit. Het verslag hiervan bespreken wij met de oudercommissie. In het voorjaar de risico-inventarisatie gezondheid en in het najaar de risico-inventarisatie veiligheid.

Vier ogen principe
De commissie Gunning heeft een rapport met aanbevelingen geschreven voor de kinderopvang. Belangrijke aanbeveling in haar rapport is: het vier ogen principe. Zorg ervoor dat niemand met een kind alleen kan zijn, dat er altijd iemand anders in de buurt is (vier ogen).

Meer informatie vindt u in Vierogenprincipe in de praktijk (een uitgave van BOinK en Brancheorganisatie Kinderopvang)

GGD controles
De GGD Nijmegen toetst namens de gemeente of de wet kinderopvang wordt uitgevoerd. De uitkomsten van die controles worden op de site van de gemeente Nijmegen geplaatst en zijn dus openbaar. Hiermee kunt u altijd checken of het kindercentrum van uw keuze aan de wettelijke kaders en voorschriften voldoet.

Onderstaande links geven u toegang tot de meest recente GGD inspectie-rapportages van Kinderopvang Heyendael: